Legislativní poradna

Vážení ředitelé, v rámci spolupráce pro Vás budeme zabezpečovat legislativní poradnu. Pokud máte dotaz týkající se oblasti legislativy využijte náš kontaktní formulář. Formulujte Váš dotaz a my se Vám ozveme.

 

Legislativní dokumenty

Školní zákony

Školský zákon

Zákon o pedagogických pracovnících

Zákon o uznávání odborné kvalifikace

Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Zákon o podpoře sportu

Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školním zařízením

Zákony související

Občanský zákoník (NOZ)

Správní řád

Zákoník práce

Zákon o rozpočtových pravidlech

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon o archivní a spisové službě

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Školní vyhlášky

Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Vyhláška o zájmovém vzdělávání

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení

Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška o školním stravování

Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků

Vyhláška o krajských normativech

Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krejem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhlášky související

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Krizový zákon

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb

Vyhláška o rozpočtové skladbě

Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě

Vyhláška o stanovení podrobnosti užívání a provozování informačního systému datových schránek

Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška, kterou se stanoví nálěžitosti žádosti o akteditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

 

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
telefon: