Místní akční plán III Dobrušsko

realizace: 1.1.2022 - 30.11.2023

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021719

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území ORP Dobruška, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z daného území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a následně základního vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Jak MAP II Dobrušsko rozvíjel vzdělávání v obobí 2018 - 2021

PRACOVNÍ SKUPINY

 • PS Čtenářská gramotnost

 • PS Matematická gramotnost

 • PS Rovné příležitosti

 • PS Financování

 • PS Mateřské školy

SWOT-3 analýzy

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Členové Řídícího výboru MAP III Dobrušsko zde (aktualizace 6.12.2022)

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 26.03.2018

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 11.12.2018

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 11.06.2019

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 11.12.2019

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 04.06.2020

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 10.12.2020

Zápis ze setkání Řídícího výboru zde dne 10.06.2021

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 08.12.2021

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 29.03.2022

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 06.12.2022

Zápis ze setkání Řídícího výboru ze dne 21.06.2023

Zpis z hlasování Řídícího výboru per rollam ze dne 26.9.2023

Zápis z hlasování Řídícího výboru per rollam ze dne 27.9.2023

DOKUMENTY

Seznam místních lídrů 

Aktuální verze:

Strategický rámec projektu MAP III Dobrušsko (aktualizace k 27.9.2023 včetně přílohy)

Strategický rámec projektu MAP III Dobrušsko (aktualizace k 6.12.2022)

Investiční záměry škol (aktualizace k 6.12.2022)

Investiční záměry škol - MS Excel (aktualizace k 6.12.2022)

Roční akční plán MAP III Dobrušsko na rok 2023 (schválen 6.12. 2022)

Roční akční plán MAP III Dobrušsko na rok 2024 (schválen 21.6. 2023)

Roční akční plán MAP III Dobrušsko na rok 2025 (schválen 21.6. 2023)

 

Finální MAP II Dobrušsko

Analytická část MAP II Dobrušsko

SWOT analáza MAP II Dobrušsko

Roční akční plán MAP II Dobrušsko - 2017-2018, 2018-2019, 2020, 2021, 2022

Strategický rámec projektu MAP II Dobrušsko  (aktualizace 26.03. 2018)

Investiční priority škol z území (s vazbou i bez vazby na IROP)  (aktualizace 11.12. 2019)

Investiční priority škol z území (s vazbou i bez vazby na IROP)  (aktualizace 10.12. 2020)

Strategický rámec projektu MAP II Dobrušsko (aktualizace 8.12. 2021)

Investiční priority škol z území (s vazbou i bez vazby na období IROP 2014-2010) (aktualizace 8.12. 2021)

Investiční záměry škol z území (období IROP 2021 - 2027) (aktualizace 8.12. 2021)

 

Principy MAP

Komunitní plánování je postup, který dává možnost lidem účastnit se rozhodovat o důležitých otázkách života společenství. Dále pomáhá k tomu, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu. Zajišťuje co nejefektivněji využívané dostupné zdroje při plánovaných krocích a jejich řešení, případně nacházení nových zdrojů, které by přinášely co největší užitek a spokojenost.

 

Cíle MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 

Dílčí cíle MAP:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

 

CO PŘINESE MAP JEDNOTLIVÝM AKTÉRŮM V ÚZEMÍ?

Dětem a žákům:

 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
 • snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

Rodičům:

 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání),
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka,
 • platformu pro otevřenou komunikaci.

Ředitelům a učitelům:

 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,
 • možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

Zřizovatelům:

 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,
 • možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

Všem aktérům v území:

 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • ohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby,
 • zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

 

 Cílové skupiny projektu MAP III Dobrušsko

 

Seznam zapojených škol na území ORP Dobruška

Základní škola Františka Kupky Dobruška

Základní škola Dobruška, Pulická

Mateřská škola J.A. Komenského, Dobruška

Základní škola Dobruška, Opočenská

Základní umělecká škola Dobruška, Kostelní

Základní škola Opočno

Mateřská škola Opočno

Základní umělecká škola Opočno, Trčkovo náměstí

Základní škola Nový Hrádek

Mateřská škola Nový Hrádek

Mateřská škola Bačetín

Základní škola a Mateřská škola Česká Čermná

Základní škola České Meziříčí

Mateřská škola České Meziříčí

Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách

Základní škola Dobré

Mateřská škola Dobré

Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Základní škola a Mateřská škola v Olešnici v Orlických horách

Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí

Základní škola Pohoří

Mateřská škola Pohoří

Základní škola a mateřská škola Přepychy - WEB MŠ, WEB ZŠ

Mateřská škola Rohenice

Mateřská škola Houdkovice

Mateřská škola Val

 

Fotogalerie

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
telefon: