Rozvíjíme vzdělávání na Dobrušsku


Kinokavárna Dobruška, dne 03.12.2018


Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. se podílí na rozvoji vzdělávání v regionu prostřednictvím projektu Místního akčního plánu II Dobrušsko (tzv. MAP) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizační tým, ve spolupráci s odborníky, tvoří komunitním způsobem strategii vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území Dobrušska. Do projektu jsou zapojeny všechny školy na Dobrušsku, dále školy z Nového Hrádku a České Čermné.


Projekt MAP II Dobrušsko je produktem spolupráce partnerů v území, kteří společně stanovují priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Dobrušska na základě místní potřebnosti a naléhavosti tak, aby se vzdělávání dětí a žáků posunulo co nejefektivněji. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního vzdělávání a následně základního vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. MAS POHODA venkova, z. s. působí v oblasti vzdělávání v území již od roku 2016, proto realizační tým navázal na předchozí dvouletý projekt.


„Projektový tým se schází s aktéry vzdělávání v území, kdy společně diskutujeme a aktualizujeme místní akční plán. Dále společně plánujeme a realizujeme aktivity pro rozvoj vzdělávání v území,“ uvádí hlavní manažerka projektu Ing. Olga Prázová. Pedagogové se pravidelně scházejí na pracovních jednáních dle různých zaměření, kde si sdílí informace, inspirace, zkušenosti z praxe a připravují implementační aktivity projektu. Realizační tým pořádá semináře, workshopy a exkurze dle potřeb území se záměrem zkvalitňovat vzdělávání v místních mateřských a základních školách.


Síťování pedagogů, odborníků a dalších aktérů z oblasti vzdělávání nad společnými tématy a problematikou, rozvoj spolupráce mezi jednotlivými školami, organizacemi a veřejností, podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků v profesním rozvoji, zjišťování potřeb škol a dalšími oblastmi vzdělávání se zabývá projekt MAP II Dobrušsko. „Jedním z našich hlavních cílů je, aby si každé dítě ve škole zažilo úspěch,“ dodala Ing. Olga Prázová.